Tüzük

  1. GENEL HÜKÜMLER

Derneğin Adı ve Merkezi:

Madde 1 – Derneğin adı “FOTOGRAF SANATI KURUMU DERNEĞİ”dir.

Madde 2 – Derneğin merkezi ANKARA’dır. Gerektiğinde adres Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilebilir.

Derneğin Amacı ve Faaliyetleri:

Madde 3 – Derneğin amacı; fotograf sanatına ve sanatçısına saygınlık kazandırmak, sanat, eğitim ve bilim yönlerinden fotografın gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlamak, fotograf yolu ile bireysel ve toplumsal bilgilerin, niteliklerin geliştirilmesi için çaba göstermek, fotograf çalışanlar arasında yakınlaşma ve dayanışma oluşturmak, kültür ve sanatımızı, her yönü ile ülkemizi yurt dışında tanıtmaya çalışmak, kaybolup gitmekte olan eski fotograf, yayın ve araç-gereci toplayarak korumak, bunların sosyal ve bilimsel açıdan değerlendirilmesini sağlamaktır.

Dernek, Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Şu Çalışmaları Yapar:
a) Öğrenme, uygulama ve ürünleri değerlendirme için; toplantı, konferans, seminer, kurs, gösteri, sergi, yarışma, gezi gibi çalışmalar düzenler. 
b) Eski fotografları, yayınları ve araç gereçleri satın alır veya bağış yolu ile toplar. Bir fotograf müzesi kurulması için çaba gösterir. Sosyal, kültürel ve bilimsel tarihimize ışık tutacak şekilde bu malzemelerin değerlendirilmesi için araştırma, yayın sergileme, arşivleme gibi çalışmalar yapar. Bu tür çalışmalar yapan kişi ve kurumlarla işbirliğine gider.
 
c) Eğitim kurumları, galeri ve müzeler, diğer kamu ve özel kuruluşlar ile ilişkiler kurar. Dernek amaçları yönünde ortak çalışmalar yapar, desteklerini sağlar veya onların çalışmalarına destek olur. Kurum ve kuruluşlar nezdinde fotograf sanatı ile ilgili bilirkişilik görevi yapar.
 
d) Ülkemizin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin belgelenmesi ve tanıtılması için çalışmalar yapar. 
e) Fotoğraf çalışmalarımızı, kültür ve sanatımızı genel olarak tüm yönleri ile ülkemizi diğer ülkelerde tanıtacak sergi ve gösteriler hazırlar. 
f) Diğer ülkelerden sergi ve gösteriler getirerek bilgi ve deneyimlerimizin gelişmesi için çaba gösterir. 
g) Dernek amaçları yönünde daha etkin çalışmalar yapabilmesi ve ülkemizin uluslararası çalışmalar içerisinde yerini alabilmesi için yasal gereklerin yerine getirilmesi ve onay alınması koşulu ile uluslararası kuruluşlara üye olur ve ortak çalışmalar yapar. 
h) Dernek amaçlarının gerçekleşmesi, haber ve bilgi iletişiminin hızlandırılması için yayınlar hazırlar ve bu amaçla kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapar.
 
i) İlgi duyan herkese açık bir fotoğraf kitaplığı oluşturulması için çaba gösterir. 
j) Fotoğraf sanatına değerli çalışmaları ve başarılarıyla katkıda bulunmuş kişi ve kurumların bu çalışmalarını değerlendirir, gerekirse bu amaçla ödüller verir, yayınlar yapar. 
k) Sosyal amaçlı gezi, piknik, yemek, çay gibi çalışmalar düzenler.
 
l) Ulusal düzeyde kurulacak olan fotoğrafla ilgili federasyonlara kurucu olur ve/veya katılır, böylece ülke çapında daha geniş organizasyonlar içerisinde yer alarak fotoğraf sanatına katkıda bulunur. 
m) Amaçların gerçekleşmesi için, amaca uygun iktisadi işletmeler, ortaklıklar ve şirketler kurulmasına karar verir. Derneğe Üye Olma ve Çıkma, Çıkarılma:

Madde 4 
a) 18 yaşını bitirmiş medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olan ve tüzük hükümlerini kabul edip yazılı olarak başvuruda bulunan; fotoğraf sanatına ilgi duyan, tekniğini bilen ve uygulayan, fotoğraf sanatı ile ilgili bilimsel, teknik ve kurumsal anlamda yazılar yazan herkes derneğe üye olabilir. Dernek üyeliğine başvuran kişiler, Yönetim Kurulu’nun ancak oy birliği kararı ile üyeliğe kabul edilir. Üyelik başvuruları en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır.
b) Tüzel kişiliklerde derneğe üyelik başvurusunda bulunabilir, üyelik hakları bir temsilcisi aracılığı ile kullanılabilir.

Madde 5 – Dernek üyeliğinden çıkmak isteyenler yazılı olarak yönetim kuruluna başvururlar. Borçları varsa öderler. Böylece ilişkileri kesilir.

Madde 6 
a) Üyelik aidatını altı ay vermeyenler, gerekirse uyarılabilir veya Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Yeniden üyelik başvurusu yaptığında üyelik giriş ödentisi ve üyelikten çıkartıldığı andaki borçlarını ödemek koşulu ve yönetim kurulu kararı ile yeniden üyelik kabulü yapılabilir.

b) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayanların, Dernek amaçlarının gerçekleşmesini, çalışmaların yürütülmesini zorlaştıranların ve Derneğe maddi ve manevi zarar verenlerin durumu Yönetim Kurulunca incelenir. Gerekirse savunmaları alınır. Varılan sonuca göre uyarıda bulunulabilir veya Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Yeniden üyelik başvurusu kabul edilmez.

Madde 7 – Dernekten çıkanlar ve çıkarılanlar, dernek çalışmaları ve varlığı üzerinde hak ileri süremezler.

  1. DERNEĞİN ORGANLARI:

Genel Kurul: 

Madde 8 – Asıl üyelerden oluşan Genel Kurul olağan olarak yılda bir kez OCAK ayında toplanır. Yönetim veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü durumlarda veya Dernek asıl üyelerinin beşte birinin isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır.

Toplantı Şekli:

Madde 9
a) Genel Kurul’a katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir.
b) Toplantı başka bir nedenle geri bırakılırsa Genel Kurul toplantısı geri bırakma tarihinden itibaren en az bir hafta ve en çok iki ay içinde yapılır. Toplantı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
c) Toplantı yeter sayısı üye sayısının yarısından bir fazlasıdır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları asil üye tam sayısının iki katından az olamaz.
d) Her üye Genel Kurul’da sadece kendisi adına oy kullanabilir ve bu oy hakkı vardır.
e) Genel Kurul’a katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenmiş listelerde adları karşısını imzalayarak toplantı yerine girerler. Çoğunluğun sağlandığı tutanakla saptanır. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyesi tarafından açılır. Genel Kurulca, toplantıyı yönetecek bir Başkan, Başkan Yardımcısı ve iki Yazman seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanı’nın görevidir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve Başkan’la beraber imzalar. Tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.
f) Genel Kurul’da yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin görüşülmesini istediği konuların gündeme alınması zorunludur.

Madde 10 – Dernek organlarının seçimi, tüzüğün değiştirilmesi, Yönetim ve Denetim Kurulları, raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun aklanması Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek onayı, iktisadi işletme kurulması veya tasfiyesi, taşınmaz malların alınması veya satılması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi, Derneğin federasyona katılması veya ayrılması, Derneğin uluslararası çalışmalar yapması ve uluslararası kuruluşlara üye olması veya ayrılması, Derneğin feshi, üyelikten çıkarılanların yeniden üyeliğe alınıp alınmaması, tüzük ve yasalarda belirtilmiş diğer görevlerin yerine getirilmesi Genel Kurul’un görev ve yetkileridir.

Madde 11 – Genel Kurul kararları en az yarıdan bir fazla çoğunlukla alınır. Ancak tüzük değişikliği federasyona katılma veya ayrılma, Derneğin feshi konularında katılanların üçte iki çoğunluğu aranır. Dernek yetkili kurullarının seçimi gizli oy ve açık sayımla yapılır.

Madde 12 – Dernek yetkili kurullarına seçilebilmek için aday olanlar, Genel Kurul’da hazır bulunmayanlardan aday gösterilebilir. Aday olmayanların aldığı oy geçersizdir. Eşit oy alanlar arasında yeniden oylama yapılır. Eşitlik bozulmazsa kura çekilir.
Yönetim Kurulu:

Madde 13 – Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 7 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi içinden bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, Sekreter ve Sayman seçerek görev bölümü yapar. Görev süresi olağan olarak bir yıldır. Gerek görülürse olağanüstü Genel Kurul’da seçimler yenilenebilir.

Madde 14 – Yönetim Kurulu en az dört üye ile Başkan veya Başkan yardımcısı hazır bulunarak, ayda en az iki kere toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Yedek üyelerde toplantıya katılabilirler ancak oy hakları yoktur. Geçerli özrü olmadan Yönetim Kurulu toplantılarına üst üste üç defa katılmayan Yönetim Kurulu’ndan çıkmış sayılır ve yerine ilk yedek üye alınır.

Madde 15 – Derneğin temsili, Başkan ve Yönetim Kurulu’nun görevlendireceği üye veya üyeler tarafından yapılır. Yönetim Kurulu, dernek amaçları yönünde kararlar alır ve yürütür. Genel Kurul kararlarını uygular, çalışma raporu ve bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunar. 
Dernek Yönetim Kurulu, kurulacak iktisadi işletmenin genel kurulu olarak görev yapar, iktisadi işletmenin yönetimini belirler, iktisadi işletme çalışma raporu ve bütçesini, Dernek çalışma raporu ve bütçesi ile birlikte Dernek Genel Kurulu’na sunar.

Denetleme Kurulu:

Madde 16 – Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu kendi içinden bir Başkan seçer. Derneğin gelir ve giderlerini en çok altı ay ara ile ve gerekli görüldüğü durumlarda inceler. Vardığı sonuçları yazılı olarak Yönetim Kurulu ve Genel Kurul’a sunar. Görev süresi olağan olarak bir yıldır.

Madde 17 – Denetleme Kurulu Başkanı’nın çağrısı üzerine geçerli özrü olmadan toplantıya katılmayan üye kuruldan çıkmış sayılır ve yerine ilk yedek üye alınır.

Diğer Organlar:

Madde 18 
a) Danışma Kurulu: Fotoğrafta ve diğer sanat dallarında çalışmalarıyla belirli bir düzeye geldiği kabul edilmiş kişilerden; Yönetim Kurulu oy birliği ile Danışma Kurulu her yıl yeniden oluşturur. Bu kurula yeni üyeler alınabilir, üye sayısına herhangi bir sınırlama getirilemez. Danışma Kurulu, Derneğin işlerliği ile ilgili her konuda bilgi ve deneyimleri doğrultusunda danışmanlık görevi yapar.
b) Onursal Başkanlık: Derneğin Kurucu Başkanı olma sıfatı ile Dursun Ali Sarıkoç Derneğin Onursal Başkanı’dır.
c) Onur Üyesi: Fotoğraf dünyasında saygınlığı olan, fotoğrafın gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlayan, fotoğraf yoluyla kültürü, doğayı ve insanı anlatan kişiler, “Onur Üyesi” olarak seçilebilir.

Onur Üyesi’nin Nitelikleri: Onur üyeliği verilecek olan kişilerin seçiminde en az yirmi beş yıl fotoğraf geçmişinin olması ve fotoğrafla ilgili sergi, gösteri, bildiri, kitap veya katalog gibi çalışmalarda bulunması aranır. Kişilerin belirlenmesinde dernek üyeliği veya vatandaşlık durumu dikkate alınmaz. 

Onur Üyesi’nin Belirlenmesi: Onur üyeliğine ilk defa önerilecek olan kişilerin Genel Kurula teklifi, FSK üyeleri arasından Genel Kurul’da hazır bulunan en az beş kişinin yazılı önerisi ile gerçekleşir. Sonraki yıllarda, Dernek üyesi beş kişi, onur üyeliğine sunacağı kişi veya kişilerle ilgili belgeleri, Genel Kurul tarihinden en az bir ay önce, bir öneri yazısı ile Yönetim Kurulu’na verir. Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek Çalışma Kurulu incelemesini yapar ve en az üç kişinin imzasını taşıyan raporunu Yönetim Kurulu’na sunar. Bu aşamadan geçmemiş kişilerin onur üyeliği Genel Kurul’a teklif edilemez. Onur üyeliğine önerilen kişilerin biyografisi Genel Kurul’da okunur, ayrı ayrı oylamaya sunulur ve Genel Kurul’un en az üçte iki oyu ile kabul edilir.

Onur Üyesi’nin Hakları: Onur üyesi seçilen kişiler dernek toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilirler. Oy kullanamaz ve aidat ödemezler. Onur üyesi seçilen kişi Genel Kurul gününde yazılı bir istekte bulunması durumunda, üye numarası değişmeden normal üyelik haklarına sahip olabilir. Onur üyeleri kendi istekleri ile derneğe üye olabilir, aidat ödeyebilir ve diğer üyelerin haklarına sahip olabilirler.

Onur Üyesi’nin Üyelikten Çıkışı: Onur üyesi seçilen bir kişi, kendi rızası ile onur üyeliğinden ayrılabilir. Bu durum bir dilekçe ile Yönetim Kurulu’na bildirilir. Yönetim Kurulu bu durumu Genel Kurul’a bilgi olarak sunar. Diğer hallerde onur üyeliğinden çıkarılacak olan kişinin durumu, Genel Kurul’da görüşülür ve en az üçte iki oy ile kabul edilir.

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi:

Madde 19 – Genel Kurul’da yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Yönetim ve Denetim Kurullarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yerleri ve tarihleri, meslek ve ikametgahları Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bu bildirme Genel Kurul çağrısının ilan edildiği gazete, Yönetim ve Denetim Kurulları raporları, Genel Kurul’a katılanların imza listesi ve Genel Kurul tutanağı eklenir.

İç Denetim:

Madde 20 – Derneklerde iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu; Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında Genel Kurul’a sunar. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

  1. MALİ HÜKÜMLER:

Madde 21 – Derneğin gelirleri şunlardır:
a) Üyelerin aylık ödenti miktarına Genel Kurul karar verir.

b) Dernek üyeliğine kabul edileceklerden alınacak giriş ödentisi, üyelik aidatının 5 katıdır.

c) Dernek çalışmalarında ve yayınlarda elde edilen gelirler.

d) Bağış ve yardımlar.

e) Mülki İdari Amirin önceden izini alınarak, yurtdışı yardım ve bağışlar banka aracılığı ile alınır. 
f) İktisadi İşletme Gelirleri: Derneğin amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek; uygulama, eğitim ve gelire yönelik olmak üzere dernek, iktisadi işletmeler kurabilir. Dernek Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak, Dernek iktisadi işletmeler sözleşmesinde, Dernek amaç ve hizmet konuları, işletmenin çalışma konuları, işletmenin yönetim biçimi ve temsili, işletme yönetiminin sorumluluğu ve ilkeleri, parasal işlemler, vergi mükellefiyeti konusu, işletmenin denetimi gibi ilişkili hükümler yer alır. Dernek iktisadi işletmeleri, ticaret sicil nizamnamesi hükümleri uyarınca tescil edilirler ve tescil tarihinden itibaren başlamak üzere yürürlüğe girerler.

Madde 22 – Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikte düzenlenir. Dernek gelirlerini toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. Dernekler tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir. Bu defterlerin dernekler biriminden ya da noterden onaylı olması zorunludur.

Madde 23 – Alındı belgeleri, gerekli işlemler yapıldıktan sonra Sayman üyeye zimmetle teslim edilir. Alındı belgeleri kayıt defterine kaydolunur. Alındı belgelerinin asıl ve koçan sayfaları kurumun adı, merkezi ve kod numarasını gösteren kaşe ile damgalanır. Kullanılan alındı belgeleri beş yıl süreyle saymanlarca saklanır. Yeni ve eski saymanlar arasında devir teslim yapılır.

Derneğin Giderleri:

Madde 24 – Giderler dernek amacına uygun olmalı ve fatura, makbuz, fiş veya tutanak ile belgelenmelidir.

Madde 25 – Aylık üye ödentilerinin on katına kadar giderler için Başkan yetkilidir. Ancak bu giderlerin ilk toplantıda Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunulması gereklidir. Bu miktarın üzerindeki giderler Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Madde 26 – Dernek adına bir bankada hesap açılır. Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçına bu hesaptan ayrı ayrı para çekebilmek için yetki verilir. Aylık üye ödentilerinin yirmi katına kadar dernek parası günlük harcamalar için Sayman tarafından taşınabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri:

Madde 27 – Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu, Genel Kurul’dan yetki alarak borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konusunda olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

  1. DİĞER HÜKÜMLER:

Tutulacak defterler:

Madde 28 – Dernek, kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. Bu defterlerin Noterden veya Dernekler Müdürlüğünden tasdikli olması zorunludur.

Madde 29 – Tüzük değişikliği yapma yetkisi Genel Kurul’undur. Genel Kurul tüzük değişikliğinin, gündemde yer almışsa veya hazır bulunanların en az onda birinin isteği ile gündeme alınmışsa görüşebilir. Tüzük değişikliğinde karar yeter sayısı, hazır bulunanların üçte iki çoğunluğudur.
Derneğin Feshi:

Madde 30 – Derneğin fesih yetkisi Genel Kurul’undur. Fesih karanının verilebilmesi için Genel Kurul’a katılmaya hakkı olanların en az üçte ikisinin hazır bulunması gerekmektedir. Bu yolla çoğunluk sağlanamazsa yeniden çağrı ile düzenlenen ikinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının verilebilmesi için hazır bulunanların üçte iki çoğunluğu aranır.

Madde 31 – Fesih veya infisah durumlarında dernek parası ve malları Genel Kurulca belirlenecek bir kuruma veya aynı amaçta faaliyet gösteren bir derneğe devredilir.
Derneğin Şubesi:

Madde 32 – Derneğin şubesi yoktur.

Tüzükte Belirtilmemiş Durumlar:

Madde 33 – Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda dernekler yasası ile Türk Medeni Yasası birinci kitabı ikinci faslı olan cemiyetler kısmı hükümleri uygulanır.

Derneğin Kurucuları:

Madde 34 – Derneğin kurucuları şunlardır:

Adnan POLAT
Adnan Veli KUVANLIK
Bekir Sıtkı FIRAT 
Bülent HİÇYILMAZ 
Çerkes KARADAĞ
Dursunali SARIKOÇ 
Göker MÜFTÜOĞLU
Hamdi Uğur BİLGE
Hasip PEKTAŞ
Haydar BÜLBÜL
Mehmet Arslan GÜVEN
Mustafa TÜRKYILMAZ
Necmeddin KÜLAHÇI 
Osman Aziz YEŞİL 
Ozan SAĞDIÇ
Şükrü Süha ARAY
Tahir ÜN
Tansu GÜRPINAR
Tuğrul ÇAKAR